ONETAP CRACK V3 FREE BEST OTC

  

 DOWNLOAD DLL : HERE

 DOWNLOAD INJECTOR : HERE

 GET KEY JNJECTOR : HERE

CFG : HERE

Sau khi injector dll vào rồi thì vào đường dẫn thư mục này để thêm cfg nhé các bạn : Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\ot


VIDEO :