OSIRIS HACK CSGO NEW 24/9/2020

  Download Injector : HERE

Download Dll osiris : HERE 
Download Cfg Legit Config Here
Giải nén CFG rồi dán vào document osiris 
Get Key Injector: HERE

VIDEO Tutorial : HERE


Làm cách nào để mở menu?
Nhấn INSERT trong khi tập trung vào cửa sổ CS: GO. 

Tệp cấu hình của tôi được lưu ở đâu? 
Các tệp cấu hình được lưu bên trong thư mục Osiris trong thư mục Tài liệu của bạn (% USERPROFILE% \ Documents \ Osiris)How do I open menu?
Press INSERT while focused on CS:GO window.

Where is my config file saved?
Configuration files are saved inside Osiris folder in your Documents folder (%USERPROFILE%\Documents\Osiris)