HACK CSGO FREE OSIRIS LEGIT UPDATE 05/10

  

DOWNLOAD DLL : HERE

 DOWNLOAD INJECTOR : HERE

Download Cfg Legit Config HERE

Get Key InjectorHERE

Làm cách nào để mở menu?
Nhấn INSERT trong khi tập trung vào cửa sổ CS: GO. 

Tệp cấu hình của tôi được lưu ở đâu? 
Các tệp cấu hình được lưu bên trong thư mục Osiris trong thư mục Tài liệu của bạn (% USERPROFILE% \ Documents \ Osiris)