ONETAPCRACK V3 FREE DOWNLOAD

      

 DOWNLOAD DLL ONETAPV3 : HERE

 DOWNLOAD INJECTOR : HERE

 DOWNLOAD AA CONFIG : HERE

 DOWNLOAD SCRIPT : HERE

 GET KEY JNJECTOR : HERE

Sau khi injector dll vào rồi thì vào đường dẫn thư mục này để thêm cfg nhé các bạn : Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\ot


VIDEO :